تعادل-سرگیجه-شنوایی

شنوایی و تعادل

آشنایی با شنوایی و تعادل سه ورودی حسی بینایی، دهلیزی و حس عمقی در ایجاد و حفظ تعادل بدن نقش دارند. حس بینایی همچنان که از نام آن مشخص است، به ورودی های حسی دریافتی از چشم ها اشاره دارد. ما از طریق حس بینایی، موقعیت بدن در فضا. (درک فاصله نسبت به یک مبدا…